Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád vypracovaný v souladu s ustanovením § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu www.pc-autodiagnostika.cz, www.vag-com.cz, www.auto-diagnostika.cz (dále také internetový obchod) jakož i na zboží zakoupené mimo internetový obchod. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad a smluvní záruky za zboží zakoupeného u prodávajícího.

1.2. Reklamační řád je určen: a) kupujícím - spotřebitelům, b) kupujícím – podnikatelům, ať již bylo zboží nakoupeno v internetovém obchodně nebo mimo internetový obchod. Na všechny kupující (včetně kupujících – podnikatelů) se vztahují ujednání tohoto reklamačního řádu přiměřeně, s výjimkou těch ustanovení reklamačního řádu, která se výslovně vztahují pouze na kupující – spotřebitele, pokud z daného ustanovení nevyplývá, že je možné je použít též na ostatní kupující nebo naopak z daného ustanovení vyplývá, že je možné je použít výhradně na kupující - spotřebitele.

1.3. Vymezení pojmů užívaných v tomto reklamačním řádu:
a) kupující – kupujícím se rozumí fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;
b) kupující - spotřebitel – je fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 občanského zákoníku);
c) kupující - podnikatel – je fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která splňuje definici podnikatele vyplývající z ustanovení  § 420 občanského zákoníku);
d) kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu nebo uzavřená mimo internetový obchod mezi prodávajícím a kupujícím;
e) občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
f) všeobecné obchodní podmínky – obchodní podmínky , které upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím;
g) prodávající – provozovatel internetového obchodu, obchodní firma AutoComSoft, s.r.o. se sídlem Praha 6, Na Petřinách 3/88, IČ 27433633, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 112226;

1.4. Kupující je povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující potvrzuje souhlas s tímto Reklamačním řádem uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím zboží od dopravce.

1.5. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se pojem, tak jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není pojem definován ani ve Všeobecných obchodních podmínkách, chápe se ve významu, jak je užíván právními předpisy České republiky. 

  1. Všeobecná ustanovení

2.1. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako doklad o koupi zboží (případně jako list záruční, je-li prodávajícím poskytována smluvní záruka za jakost zboží), případně prodejka za hotové. Doklad obsahuje veškeré potřebné údaje pro uplatnění reklamace (zejména název zboží, cenu, množství, sériové číslo, délku záruky, je-li poskytována smluvní záruka).

2.2. Nároky kupujícího z vad zboží

2.2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

2.2.2. Má-li prodávané zboží při převzetí vadu, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

2.2.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, popř. v důsledku působení vyšší moci.

2.2.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží nelze uplatnit tehdy, je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny nebo jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.2.5. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou shodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost. 

Odpovědnost prodávajícího se také nevztahuje:

-        na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití,

-       na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek;

-       na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána na přiloženém návodu k použití):

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f) pokud se závada objevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k) zboží bylo poškozené přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. 

V případě, že zboží je software, vztahuje se odpovědnost výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením  

2.3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v případě zákonné odpovědnosti za vady. Po uplynutí lhůty nelze právo z vady u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající poskytne kupujícímu zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností (tzv. smluvní záruka).

2.4. Jakost zboží při převzetí

Prodávající prohlašuje, že odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době převzetí:

-       má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-       zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-       zboží je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

-       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.5. Práva z odpovědnosti za vady

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodu 2.4., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupujícímu je doporučeno, aby v souvislosti s uplatněním reklamace uvedl, jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.

2.6. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nebo výrobce zboží nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného. Délka smluvní záruční doby bude vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

2.7. Zboží prodané za nižší ceny

Zboží, které má vady (vadné nové zboží nebo zboží použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší ceny, než je obvyklá cena za bezvadné zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se vada, z níž je prodávající zavázán, u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží použitého, má kupující místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. U použitého zboží je možné zkrátit lhůtu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady na 12 měsíců.

3. Povinnosti kupujícího v souvislosti uplatňováním nároků z vad

3.1. Kupující je povinen:

a) Prohlédnout zboží bezprostředně po jeho dodání a spolu s dopravcem (je-li zboží zasíláno jeho prostřednictvím) překontrolovat stav zásilky (tj. zejména počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, je neúplná či poškozená. Pokud poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození řádně popsat ve škodním protokolu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

b) V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo prodávajícím, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.

c) V případě výměny vadných komponentů používat výhradně komponenty dodané prodávajícím.

d) Neúplnou nebo poškozenou zásilku, kterou kupující převzal, je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@pc-autodiagnostika.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

e)  Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Případné prodlení s uplatněním reklamace při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Lhůtu k uplatnění reklamace nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

f) Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

g) Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

h) Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD, Cloud). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

3.2. Kupující může nároky z vad zboží uplatnit buď osobně na adrese provozovny: AutoComSoft, s.r.o., U Kolejí 51, Praha 6, PSČ 161 00 nebo písemně rovněž na adresu AutoComSoft, s.r.o., U Kolejí 51, Praha 6, PSČ 161 00.

3.3. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození; balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a měl by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje na kupujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo kupujícího). Bez uvedeného je znemožněna identifikace původu zboží i závady. Pro zjednodušení prodávající kupujícímu doporučuje využití Reklamačního formuláře, který je přílohou k tomuto reklamačnímu řádu. Tento postup při reklamaci je doporučen i kupujícímu – spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Kupující je povinen před odesláním zboží k reklamaci ověřit, zda je skutečně poškozené (např. ověřit, zda přístroj nemá vybitou baterii, je řádně připojen k síti, zda nedošlo k výpadku internetového spojení kupujícího atd.).

  

4.  Postup při uplatňování nároků z vad a způsob vyřízení (dále též reklamace)

4.1. Reklamace (oznámení) vad zboží, reklamační formulář

4.1.1. Kupující je povinen vady zboží řádně oznámit (reklamovat), přičemž doporučeným způsobem oznámení vad je odeslání vyplněného Reklamačního formuláře, který je přílohou k tomuto Reklamačnímu řádu. Pokud kupující zvolí jinou formu oznámení vad (tj. osobně na adrese provozovny prodávajícího), bude s ním na provozovně vyplněn Reklamační formulář a bude po něm požadován nákupní doklad, podrobný popis závady, jakož i kontaktní údaje na kupujícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v Reklamačním formuláři nebo na přiloženém listě s popisem závady. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

4.1.2. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to v případě osobního uplatnění reklamace ihned, v případě písemného uplatnění reklamace emailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.1.3. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. viry) nedodané prodávajícím nebo jestliže data poškodil kupující nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení.

4.1.4. Zjistí-li kupující, že informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti zboží dodávaného prodávajícím jsou rozdílné, je povinen řídit se výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a zjištění rozdílných informací není důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

 

4.2. Vyřízení reklamace prodávajícím vůči kupujícímu – spotřebiteli nebo vůči kupujícímu - podnikateli

4.2.1. O reklamaci podané kupujícím – spotřebitelem rozhodne prodávající ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřená podle druhu výrobku či služby. Reklamaci včetně odstranění vad vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů lze prodloužit po dohodě s kupujícím – spotřebitelem, avšak takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky nebo emailem a zároveň zasláním reklamačního protokolu dle čl. 4.2.2. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího též přepravní službou. Lhůty v tomto bodu uvedené nejsou závazné pro vyřízení reklamace učiněné kupujícím – podnikatelem. V takovém případě bude reklamace vyřízena nejdéle do 40 dnů od uplatnění reklamace tímto kupujícím.

4.2.2. O vyřízení reklamace kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:
a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
b) důvody reklamace;
c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
d) výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem zboží);
e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny zboží);
f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

4.2.3. Reklamační protokol je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

4.2.4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu skutečně vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Marným uplynutím zákonné lhůty pro uplatnění těchto nároků, toto právo kupujícího zaniká. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující – spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s tímto odstoupením. 

4.2.5. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou, testováním, skladným a přepravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

4.2.6. V případě oprávněné reklamace se doba, po kterou kupující nemohl věc z důvodu vady a jejího odstraňování užívat, prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se doba, po kterou kupující nemohl věc z důvodu vady a jejího odstraňování užívat, neprodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující obdrží reklamační protokol, kde je uvedeno nové sériové číslo zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

4.2.7. Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc do jednoho měsíce po uplynutí doby, kdy bylo kupujícímu prodávajícím oznámeno ukončení reklamace, a nedojde-li k vyzvednutí ani v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc, je prodávající oprávněn po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednou, zboží prodat a z výtěžku z prodeje uhradit náklady spojené se skladováním a prodejem zboží. V případě, že výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady prodávajícího, je prodávající povinen rozdíl kupujícímu vyplatit a zaslat mu zároveň konečné vyúčtování. Stejná práva má prodávající bez vyrozumění kupujícího, pokud je kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.      

5. Zánik nároku na uplatnění práv ze záruky za jakost

5.1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) Uplynula-li záruční doba u reklamovaného zboží uplynutím posledního dne záruční doby.
b) Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
c) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
d) Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
e) Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
f) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
g) Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
h) Zboží bylo poškozeno živly.

6. Ostatní ujednání

6.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího,  které nejsou upraveny tímto Reklamačním řádem nebo všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž přílohou tento reklamační řád je, se řídí občanským zákoníkem v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

6.2. Přílohou tohoto Reklamačního řádu je Reklamační formulář.

6.3. Tento reklamační řád je platný a účinný od 10.10.2021 a užije se na všechny reklamace a oznámení vad zboží, které byly prodávajícímu doručeny po tomto datu.

 

V Praze dne 10.10.2021

Jan Svoboda

AutoComSoft s.r.o.